Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

SilFa: SilFa, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nieuw-Loosdrechtsedijk 62, 1231 LA Loosdrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 52899993

Derden: rechtspersonen of natuurlijke personen die door SilFa worden ingeschakeld voor de uitvoering van (onderdelen van) de Overeenkomst/Opdracht.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan SilFa opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten, adviezen of werkzaamheden onder meer op het gebied van arbeidsmobiliteit (re-integratie), coaching, loopbaanbegeleiding,bemiddeling en casemanagement en/of aanverwante werkzaamheden.

Cliënt: een door de Opdrachtgever aanwezen natuurlijke persoon (medewerker en/of uitkeringsgerechtigde) die door SilFa is geaccepteerd voor begeleiding op het gebied van re- integratie.

Diensten: alle diensten, adviezen of werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door SilFa uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de diensten, adviezen en/of werkzaamheden zoals vermeld in de opdracht(bevestiging) ofwel die mondeling zijn overeengekomen.

Overeenkomst: iedere afspraak tussen Opdrachtgever en SilFa tot het verlenen van Diensten door SilFa ten behoeve van Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en (vervolg)opdrachten waarbij door SilFa in het kader van haar beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst, waarbij voor de uitvoering door SilFa Derden worden betrokken.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en SilFa zijn overeengekomen.
2.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij SilFa deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
2.5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De door SilFa gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. SilFa is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.2. SilFa kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke fout of vergissing bevat.
3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
3.4. Offertes zijn gebaseerd op de informatie zoals die door Opdrachtgever aan SilFa is verstrekt.
3.5. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht SilFa niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Gedane aanbiedingen en/of gemaakte offertes gelden niet voor toekomstige Opdrachten.
3.7. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Opdrachtgever de opdrachtbevestiging (offerte) heeft ontvangen en deze is bevestigd door Opdrachtgever, of wanneer is begonnen met het uitvoeren van de Overeenkomst.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Iedere Overeenkomst leidt voor SilFa tot een inspanningsverplichting, tenzij in de opdrachtbevestiging (offerte) uitdrukkelijk en specifiek het behalen van bepaalde resultaten is overeengekomen.
4.2. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op arbeidsdeskundig advies, wordt dit advies naar beste inzicht en vermogen samengesteld en kan SilFa niet instaan voor de juistheid van dit advies. Indien Opdrachtgever schade lijdt ten gevolge daarvan is alle aansprakelijkheid van SilFa uitgesloten.
4.3. In alle gevallen waarin SILFA dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft zij het recht om werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.
4.4. Wanneer Opdrachtgever aan SilFa de Opdracht geeft om in samenwerking met een door Opdrachtgever ingeschakelde partij een Opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever na overleg met SilFa vaststellen wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn. SilFa aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan bij de uitvoering van de taak en daarbij behorende werkzaamheden van de andere partij.
4.5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SilFa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig, tijdig en in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving aan SilFa worden verstrekt.
4.6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet op de wijze zoals omschreven in artikel 4.5 aan SilFa zijn verstrekt, heeft SilFa het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.7. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door SilFa een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.8. Overschrijding van een overeengekomen termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van SilFa op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd ten aanzien van het overeengekomen bedrag of de opgegeven termijn van uitvoering.
4.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SilFa een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5. Tarieven en vergoeding

5.1. De vergoeding van SilFa bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Overeenkomst.
5.2. Alle tarieven zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (btw).
5.3. De vergoeding wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, door SilFa na totstandkoming van de Overeenkomst bij aanvang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Partijen kunnen hierover schriftelijk andere afspraken maken.
5.4. SilFa behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

6. Einde, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

6.1. De verplichting van SilFa om de overeengekomen inspanningen uit de Overeenkomst te leveren eindigt voor het verstrijken van de overeengekomen duur indien:
Door een (bedrijfs)arts is vastgesteld dat Cliënt geen benutbare mogelijkheden heeft, waarna geen re- integratieactiviteiten meer kunnen worden uitgevoerd;
De Cliënt accepteert een aanbod voor een dienstbetrekking.
6.2. Indien de inspanningsverplichting door SilFa eerder eindigt dan de overeengekomen duur van de Overeenkomst zoals vermeld in het vorige lid, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze Overeenkomst die bedoeld zijn om ook na de beëindiging van de Overeenkomst geldig te blijven, tussen de partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van de vertrouwelijkheid van gegevens.
6.3. Indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is SilFa bevoegd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan.
6.4. Indien een partij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is de andere partij – buiten hetgeen in de Overeenkomst is bepaald – gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de partij die tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, schriftelijk in gebreke is gesteld, hem daarbij een redelijke termijn wordt geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Tekortkomingen moeten steeds nauwkeurig worden omschreven.
6.5. Voorts is SilFa gerechtigd de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling, te ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien:
Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
de andere partij de toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt of de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
indien na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden SilFa goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien SilFa de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
6.6. In alle gevallen waarin SilFa tot opschorting dan wel tot ontbinding overgaat is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten van Opdrachtgever.

7. Geheimhouding

7.1. Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen verkrijgen geheimhouden, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van Partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2. Partijen dragen er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan werknemers of derden die bij een Opdracht worden ingeschakeld.
7.3. In afwijking van de vorige leden is SilFa gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke of administratieve procedure, de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens, informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.

8. Intellectueel eigendom

8.1. Intellectuele eigendomsrechten die rusten op alle door SiilFa gebruikte stukken, waaronder oefeningen, testen, rapporten en assessments behoren toe aan SilFa, dan wel haar licentiegever(s).
8.2. Alle door SilFa verstrekte stukken, waaronder oefeningen, testen, rapporten en assessments, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst. Opdrachtgever mag deze stukken niet zonder voorafgaande toestemming van SilFa verveelvoudigen, openbaar maken, wijzigen of ter kennis van derden brengen.

9. Overmacht

9.1. Indien sprake is van overmacht kan SilFa haar verplichtingen opschorten, dan wel de Overeenkomst beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten en/of schade aan Opdrachtgever.
9.2. SilFa heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SilFa haar verplichtingen had moeten nakomen.
9.3. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichting door SilFa niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder een verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
9.4. Indien SilFa bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid

10.1. SilFa is nooit aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan in het kader van de Overeenkomst in de volgende gevallen:
doordat SilFa is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
door fouten van Derden die door SilFa zijn ingeschakeld;
door fouten van derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld;
door de inhoud van een advies of dienst van SilFa, waaronder maar niet beperkt tot de gevallen waarin de Diensten zien op arbeidskundig advies en een andere partij anders oordeelt dan SilFa, zoals omschreven in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden;
indien Opdrachtgever niet in overeenstemming handelt met het advies van SilFa;
10.2. Indien wordt vastgesteld dat SilFa aansprakelijk is, is SILFA uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen:
de redelijke kosten die Opdrachtgever moet maken om de tekortkoming van SilFa te herstellen;
de redelijke kosten die Opdrachtgever moet maken ter voorkoming en beperking van de schade die is ontstaan door de toerekenbare tekortkoming van SilFa, voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade;
de redelijke kosten die Opdrachtgever moet maken ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade.
SilFa is nooit gehouden tot vergoeding van gevolgschade, zoals reputatieschade, winstderving of schade ten gevolge van de uitval van een werknemer.
10.3. De hoogte van de door SilFa te betalen schadevergoeding is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van SilFa uitkeert voor het betreffende schadegeval.
10.4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 3 is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd van zes maanden de aansprakelijkheid van SilFa verder beperkt tot het over de door de Opdrachtgever betaalde facturen in de 6 maanden voorafgaand aan het schadevoorval.
10.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SilFa.
10.6. In het geval dat SilFa aansprakelijk is, heeft SilFa te allen tijde het recht om de tekortkoming te herstellen of de schade te beperken.
10.7. SilFa is nimmer aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, of tenietgaan van bescheiden en informatie tijdens vervoer of verzending per post, internetgebruik of vervoer door of namens Opdrachtgever, SilFa of derden.
10.8. Iedere rechtsvordering van Opdrachtgever uit hoofde van deze Overeenkomst jegens SilFa verjaart na één jaar na het moment waarop de vordering is ontstaan.

11. Betaling, rente en incassokosten

11.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, op een door SilFa aan te geven wijze, conform offerte of andere schriftelijke afspraak, in de valuta waarin is gefactureerd.
11.2. Indien betaling na verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, niet is voldaan, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. SilFa heeft het recht vanaf de vervaldag de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
11.3. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SilFa verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten betalingsverplichting niet op.
11.5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens SilFa onmiddellijk opeisbaar zijn.
11.6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim blijft met het (tijdig) nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de volgende kosten voor rekening van de Opdrachtgever:
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is;
hogere kosten die SilFa aantoonbaar heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren; eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten;
rente over de verschuldigde incassokosten.
11.7. Indien de Opdrachtgever met een door hem aan SilFa verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle vorderingen die SilFa op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid, is de Opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan SilFa een rente verschuldigd op voet van de op dat moment geldende wettelijke handelsrente.

12. Annuleringsvoorwaarden

12.1. Annulering door Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
12.2. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen vóór de aanvang van de betreffende activiteiten, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen. Bij annulering door Opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden eerder dan 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, is Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
12.3. Bij annulering door Opdrachtgever van coachingsgesprekken binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit, is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur vóór aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren vóór aanvang van deze activiteiten 25% van deze kosten.
12.4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom betreffende begeleidingstrajecten verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen Diensten van SilFa.

13. Vrijwaring

13.1. Opdrachtgever vrijwaart SilFa voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SilFa.
13.2. Indien SilFa uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SilFa zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
13.3. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SilFa, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SilFa daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

14. Geschillenbeslechting

14.1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en SilFa is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. Indien SilFa en Opdrachtgever c.q. Cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt binnen 3 maanden, is de bevoegde rechtelijke instantie waar SilFa gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.